• Ϟ
 • Ɠ
 • nh

ǰȝ

 • ǰ
Z
üZ0 0 0 5

[C 20%] n h

 • ǸŰ

  30,000 24,000

 • ȸ
  ޺ x ȳ
 • Ǹ
 • r
  10,000 ƻ 얳C Sr
 • Һ
  0h (h 0 0) r
 • ǰȵ
  20015947
 • ӛ
   ǰ ݾ
   0

   ǰ zh õ\

   1. 101(EARTHY)
   2. 202zƼ(DUSTY)


   ~/߷
   13.5g
   ̺t
   ̺
   h/ȝ~
   ǰ n F
   ȝ~Ҏ^
   O
   /v
   z}z / ”()

   ёv
   01
   : r, ī (CI 77019), ƼtȝƵ (CI 77891), ƿnνzƷzh, Ȳȭö (CI 77492), гhƵ, Ϸ-12, hƸƼ, ȭö (CI 77491), Ǹī, ׳׽̸zh, 浜ȭö (CI 77499), ٓƸƼ, īٹ̾ƾ, ƿǴٓƿ, , Ǵٓƿ, ٓƸƼܿzh, Ƽ, r], ”ٓƿ÷ (CI 77742)
   : ĮL̴νǸ{h, ĮƼtνǸ{h, r, hƸƼ, ƼtȝƵ (CI 77891), ׳׽zh, Ǹī, ٓƾƓƼzƸh, C20-24ųٓƸƼ, ī (CI 77019), ƿnνzƷzh, ׿ƿ۶ݴٓƿƿȝh, Ϸ-12, ׳׽̸zh, ƿǴٓƿ, ٓtzƿȝ[ƵUCzh/ȝzh/ȝדh, ƓƼzƸ׿th, Ǵٓƿ, , ٓƸƼ, ϶_, hƿCī, r], {ȝƵ (CI 77861), ”ٓƿ÷ (CI 77742), ȭö (CI 77491), Ȳȭö (CI 77492), 浜ȭö (CI 77499)
   : r, ī (CI 77019), ȭö (CI 77491), ƿnνzƷzh, hƸƼ, Ǹī, гhƵ, Ϸ-12, Ȳȭö (CI 77492), 浜ȭö (CI 77499), ƿǴٓƿ, ׳׽̸zh, ٓƸƼܿzh, ٓƸƼ, Ǵٓƿ, ׳׽zh, [ƵדƼC{, ϶_, hƿCī, r], ”ٓƿ÷ (CI 77742), Ȳ4x (CI 19140)
   \zƽ : r, ī (CI 77019), Ȳȭö (CI 77492), Ϸ-12, ȭö (CI 77491), 浜ȭö (CI 77499), JL÷νOHh, ׿ƿ۶ݴٓƿƿȝh, ƼtȝƵ (CI 77891), hƸƼ, ׳׽̸zh, Ǹī, ƿǴٓƿ, ٓƾƓƼzƸh, ٓtzƿȝ[ƵUCzh/ȝzh/ȝדh, ƓƼzƸ׿th, ƿnνzƷzh, ׳׽zh, Ǵٓƿ, , ٓƸƼ, [ƵדƼC{, ϶_, hƿCī, Ƽ, r], {ȝƵ (CI 77861), ”ٓƿ÷ (CI 77742)
   h\ : r, ī (CI 77019), 浜ȭö (CI 77499), ȭö (CI 77491), JL÷νOHh, ׿ƿ۶ݴٓƿƿȝh, hƸƼ, Ϸ-12, ĮƼtνǸ{h, ƼtȝƵ (CI 77891), Ǹī, ׳׽̸zh, ٓƾƓƼzƸh, ٓtzƿȝ[ƵUCzh/ȝzh/ȝדh, ƓƼzƸ׿th, ƿnνzƷzh, īٹ̾ƾ, ƿǴٓƿ, , ׳׽zh, Ǵٓƿ, ٓƸƼ, ϶_, hƿCī, r], {ȝƵ (CI 77861), ”ٓƿ÷ (CI 77742), Ȳȭö (CI 77492)
   : r, ī (CI 77019), ȭö (CI 77491), ĮƼtνǸ{h, Ϸ-12, Ǹī, ׿ƿ۶ݴٓƿƿȝh, 浜ȭö (CI 77499), hƸƼ, Ȳȭö (CI 77492), ƼtȝƵ (CI 77891), īٹ̾ƾ, ׳׽̸zh, ƿǴٓƿ, ٓƾƓƼzƸh, ٓtzƿȝ[ƵUCzh/ȝzh/ȝדh, ƓƼzƸ׿th, ƿnνzƷzh, ϶_, ׳׽zh, Ǵٓƿ, ٓƸƼܿzh, , ٓƸƼ, hƿCī, Ƽ, r], {ȝƵ (CI 77861), Ȳ4x (CI 19140), h󸶸 (CI 77007)
   : r, JL÷νOHh, Ǹī, ī/īhƱ۸Ƶ, Ȳȭö (CI 77492), ȭö (CI 77491), гhƵ, 浜ȭö (CI 77499), ƿǼz, īٹ̾ƾ, ȝ]L, ٓƸƼ, ƿǴٓƿ, ׳׽̸zh, ٓƸƼܿzh, Ǵٓƿ, r]
   h : ĮcνǸ{h, ĮL̴νǸ{h, r, ƼtȝƵ (CI 77891), hƸƼ, JL÷νOHh, ׳׽zh, ٓƾƓƼzƸh, ĮƼtνǸ{h, C20-24ųٓƸƼ, Ǹī, ƿnνzƷzh, ׿ƿ۶ݴٓƿƿȝh, Ϸ-12, ׳׽̸zh, ȭö (CI 77491), īٹ̾ƾ, ƿǴٓƿ, ٓtzƿȝ[ƵUCzh/ȝzh/ȝדh, ƓƼzƸ׿th, Ǵٓƿ, , ٓƸƼ, hƿCī, r], {ȝƵ (CI 77861), ī (CI 75470), Ȳȭö (CI 77492), 浜ȭö (CI 77499), h󸶸 (CI 77007)
   : r, ī (CI 77019), ”ٓƿ÷ (CI 77742), Ϸ-12, ȭö (CI 77491), ĮƼtνǸ{h, ƼtȝƵ (CI 77891), 浜ȭö (CI 77499), ׿ƿ۶ݴٓƿƿȝh, hƸƼ, Ȳȭö (CI 77492), h󸶸 (CI 77007), ׳׽̸zh, Ǹī, ƿǴٓƿ, ٓƾƓƼzƸh, ٓtzƿȝ[ƵUCzh/ȝzh/ȝדh, ƓƼzƸ׿th, ƿnνzƷzh, ׳׽zh, Ǵٓƿ, ٓƸƼ, ,[ƵדƼC{, ϶_, hƿCī, Ƽ, r], {ȝƵ (CI 77861)
   02 zƼ
    : r, ī (CI 77019), гhƵ, Ϸ-12, ƼtȝƵ (CI 77891), ׿ƿ۶ݴٓƿƿȝh, Ǹī, hƸƼ, ȭö (CI 77491), Ȳȭö (CI 77492), 浜ȭö (CI 77499), ׳׽̸zh, ƿǴٓƿ, ٓƾƓƼzƸh, ٓtzƿȝ[ƵUCzh/ȝzh/ȝדh, ƓƼzƸ׿th, ƿnνzƷzh, ׳׽zh, Ǵٓƿ, ٓƸƼ, , [ƵדƼC{, ϶_, hƿCī, Ƽ, r], ”ٓƿ÷ (CI 77742)
   zƼ : ĮL̴νǸ{h, r, ĮƼtνǸ{h, hƸƼ, ƼtȝƵ (CI 77891), Ǹī, ׳׽zh, ٓƾƓƼzƸh, C20-24ųٓƸƼ, ī (CI 77019), ƿnνzƷzh, ׿ƿ۶ݴٓƿƿȝh, Ϸ-12, īٹ̾ƾ, ׳׽̸zh, ƿǴٓƿ, ٓtzƿȝ[ƵUCzh/ȝzh/ȝדh, ƓƼzƸ׿th, ƿtrhrzM, Ǵٓƿ, , ٓƸƼ, hƿCī, r], {ȝƵ (CI 77861), ȭö (CI 77491), h󸶸 (CI 77007), 浜ȭö (CI 77499), Ȳȭö (CI 77492), ī (CI 75470)
   U : r, ī (CI 77019), Ϸ-12, ƼtȝƵ (CI 77891), ”ٓƿ÷ (CI 77742), ׿ƿ۶ݴٓƿƿȝh, hƸƼ, Ȳȭö (CI 77492), ȭö (CI 77491), ٓƸƼ, ׳׽̸zh, Ǹī, ƿǴٓƿ, ׳׽zh, ٓƾƓƼzƸh, ٓtzƿȝ[ƵUCzh/ȝzh/ȝדh, ƓƼzƸ׿th, ƿnνzƷzh, Ǵٓƿ, , [ƵדƼC{, ϶_, Ƽ, hƿCī, r], ī (CI 75470), 浜ȭö (CI 77499)
   : ī (CI 77019), r, ƼtȝƵ (CI 77891), ȭö (CI 77491), 浜ȭö (CI 77499), ׿ƿ۶ݴٓƿƿȝh, Ϸ-12, hƸƼ, Ǹī, ƿtrhrzM, ٓƾƓƼzƸh, ٓtzƿȝ[ƵUCzh/ȝzh/ȝדh, ƓƼzƸ׿th, ƿnνzƷzh, īٹ̾ƾ, ׳׽̸zh, ƿǴٓƿ, , ٓƸƼ, ׳׽zh, Ǵٓƿ, ϶_, hƿCī, r], ”ٓƿ÷ (CI 77742), Ȳȭö (CI 77492)
   ^ : ī (CI 77019), r, ȭö (CI 77491), ĮL̴νǸ{h, 浜ȭö (CI 77499), ƼtȝƵ (CI 77891), ׿ƿ۶ݴٓƿƿȝh, hƸƼ, Ǹī, Ȳȭö (CI 77492), ٓƾƓƼzƸh, ٓtzƿȝ[ƵUCzh/ȝzh/ȝדh, ƓƼzƸ׿th, ƿnνzƷzh, ƿǴٓƿ, , Ϸ-12, Ǵٓƿ, ٓƸƼ,϶_, ׳׽̸zh, hƿCī, ׳׽zh, ī/īhƱ۸Ƶ, Ƽ, r], {ȝƵ (CI 77861)
   : ĮL̴νǸ{h, r, ī (CI 77019), hƿƿȝ, ȭö (CI 77491), ĮcνǸ{h, ۸-2hƾƓƼzh, Ϸ-12, ƼtȝƵ (CI 77891), 浜ȭö (CI 77499), Ǹī, ׳׽zh, ׳׽̸zh, [ƵדƼijzͿϾƓƼzh, ƿtrhrzM, ƿǴٓƿ, Ǵٓƿ, ƿǼz, ٓƸƼ, ϶_, hƿCī, r], {ȝƵ (CI 77861)
   Ĺ : r, ī (CI 77019), Ϸ-12, Ǹī, ƼtȝƵ (CI 77891), ׿ƿ۶ݴٓƿƿȝh, 浜ȭö (CI 77499), hƸƼ, ȭö (CI 77491),ٓƸƼ, ٓҴٓƸƼ/ҴٓҴٓƸƼ/ǼzrzM, ׳׽̸zh, ƿǴٓƿ, ٓƾƓƼzƸh, ٓtzƿȝ[ƵUCzh/ȝzh/ȝדh, ƓƼzƸ׿th, ƿnνzƷzh, ׳׽zh, Ǵٓƿ, , ϶_, [ƵUCʺzȹtƵEƿ, hƿCī, Ƽ, r], ”ٓƿ÷ (CI 77742), Ȳȭö (CI 77492)
   ޳C ȝH
   1. ȭǰ@ ȝ~[ ٞ ƻ @ 쿡b ȝ~@ ͓Ƹ, ȝ~[R @ ȭCŰǷ
    ̺ΰ ǵ [gC.
    ) ȝ~ ӻ@^, ν, , ڱ ƻ @
    ) ȝ~ ȝ @ ƻ @
   2. Q b ^ Ǿb ̺ο ƻ b b ȝ~[ gC.
   3. ޻ ȝH
    ) ȝ~ b ^C ݾ .
    ) Ϟ/Ҿ a ʾb ^ .
    ) O v ȝ b ^ [ .
   ī Ǿb ġ⹰@ `Ϟ[O ڹǷ п θ[ų Ⱑ b ȝ@ _ߞ ȝ~ .
   Һ L ȭx
   070-5014-0324
   • L ^b ۓƳ ȝH@ 1:1 O ƃ~ּ.
   • ۻ@ ǿ” ۼC O ּ.
   • ^ ۼC x 50P, ۼC x 100P ”. xݻ@?

   0 ȝ~Ⱑ ”.

    U ü

    ^0 ȝ~Ⱑ ”.

     • ش ǰ ñݸ[_ _ ּ.
     • ǰ ƿ 얻@ 1:1 Ǹ ƃ~ֳC ٶ”.

     ǰ

     ۼ ۼ
     h New p**** 2020-01-25
     亯S hb ўrΰ? @**** 2019-12-24
     亯S p**** 2019-12-20
     亯S 2x 睳O dz?? **** 2019-12-10
     亯S ȝ@ǰ **** 2019-12-02

     rC: (ݿS)κ 2~7 Ƴ r”. Z, ùȝ tȝrڷ ~ ] ”.
     r: ָ(,) qϻ@ rE [ ʽ”.
     r: 1 ̸ 2,500 rS ΰ”. (n݋갣_ rS ߰ ] ”.)
     ƃ~ùȝ:

     ȯ/ȯuȳ

     ȯ ^ǰ@ Ȧī O (070-5014-0324)Ǿb 1:1 ǰԳC@ ƃ~ּ.
     ¶ Żǰ@ ش ¶ Aθ݋ ȯ/^ǰ ɚJ”.
     ǰ ^ǰC, ޙ^ ȝ@ǰ@ ǰ ` ^ ּž [, ȝ@ǰ@ ȝ~[^@ , ش ݾ׸ŭ m}[ ȯu x”.
     Ƿ r, ̹r, Ha, u Te Ȥ@ ǰ ]w 7 Ƴ ֳCR Ȧī Ȧī Aθ å@ \”.
     [OU ȯ/^ǰ]
     OU O Ϟ ȯ/^ǰC r(պ)b Oδ ”.
     ǰ@ [ ʽO ǸŰġ ʻ@ ¿݋ ȯ/^ǰ ɚJ”.
     ]źγ ȯu@ [Cb r(r S պ, r δ[_ n) @ r ]]S δ[ž [, ǰ ^r Ȯ ȯu”.
     [ǰƻ ȯ/^ǰ]
     ǰ ƻ @ , rEȸ OC ǰ x”.
     ޙ_ ǰ Ϸκ 2 , 7 Ƴ(X ȝƝLƸƃ~Fؾ 14 ȯ, ^ǰ ȯԞr ǰ) ֳCR ȯ/^ǰڷ ٷ Q 帮nU [[”.
     ȭǰ ȝ~ѻ@ ̰C ڷκ 30h”.
     [̺ h\ ȯ/^ǰ]
     ̺ h\ ^ǰ , ǰ ]wϷκ 20 Ƴ ^ǰ] [ž [, ̺ΰ Z݋ ` ֳCR rb Ȧī Ȧī Aθ݋ δJ”.
     ǰ@ ȝ~[ ̺ h\ Ͻ n Ƹ ] b S [ @ ȯ/^ǰ uɚJ”.


     P/ݱ

     • ٺǰ (1)

      [C 20%] n h
      [C 20%] n h
     뼰Ƶ